Разговорно табло аварийна връзка

Модел: АВРТ

Разговорно табло за монтаж в асансьорната кабина за аварийно повикване с мно-
гопроводен свързващ кабел (3 m)

Tabs