Новата домофонна система с клавиатура на фирма "Балканбит" е предназначена да изгражда двупосочни разговорни връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и при необходимост чрез нея дистанционно да се отваря входната врата на сградата. Входното домофонно табло с клавиатура се характеризира с вандалоустойчива клавиатура, LCD екран, малки размери и възможност за вграждане на система за контрол на достъп с RFID чипове/карти. Системата е предназначена за жилищни входове с различен брой абонати. Системата използва домофонна инсталация за свързване, съставена от 4 проводника (3 общи + 1 индивидуален към всеки домофонен апарат) с диаметър на проводниците d 0,5 mm. Този начин на свързване позволява удачно да се съчетаят предимствата на аналоговите домофонни системи с тези на цифровите по отношение на функционалност, цена, монтаж и експлоатиране.

Инсталирането и монтажът на домофонната система с клавиатура трябва да се извърши от правоспособен електротехник според Схема на свързване между отделните ú части. Това се извършва в следния ред:

1. Монтаж на блок "Ел. захранване" на системата

Блок "Ел. захранване" обикновено се монтира в главното ел. табло на сградата с помощта на стандартна еврошина. Към отделните клеми на клемореда на блока се присъединяват свързващи проводници с d 0,75 mm, които ще го свържат както към външната захранваща ел. мрежа с напрежение ~ 220 V, така и ще доставят ~ 12 V на входното домофонно табло и ел. насрещника.

2. Монтаж на входното домофонно табло

Върху мястото, избрано за поставяне на входното домофонно табло, най-напред с дюбели се закрепва монтажната му рамка, след което е необходимо да започне изграждане на връзките между отделните домофонни модули, съставящи домофонното табло, и проводниците на домофонната инсталация. Разумно е това да започне с проводниците, свързани с работата на Разговорния модул и поставената върху него клавиатура. Трите общи проводника в инсталацията, наричани още магистрални, и пренасящи разговорните сигнали към домофонните апарати и в двете посоки се включат към клеми 8, 9 и 10 (виж схемата на свързване). След тяхното свързване към клеми 1, 2 и 3 на същия модул се осъществяват връзките, свързани с ел. захранването на системата и ел. насрещника, и се прави вътрешната връзка между клеми 1 и 4.

Проводниците от домофонната инсталация, използвани за повикване към отделните апартаментни домофонни апарати, трябва да се включат към клеморедите на Разширителния модул/платка. Това трябва да стане по произволен, но все пак предварително възприет и спазван от монтажника, начин. В приложената схема на свързване е даден пример с 48 домофонни апарата.

3. Монтаж на апартаментни домофонни апарати

Монтажът на апартаментните домофонни апарати се извършва в непосредствена близост до изводите на проводниците от домофонната инсталация. След закрепване на домофонния апарат върху избраното място, проводниците от домофонната инсталация се свързват с клеми от клемореда му. За използвания в случая апарат АД-03П това става с помощта на приложената Схема на свързване, съобразно функционалното предназначение на проводниците.

След свързване на проводниците цялата домофонна система се включва в действие. Ако е необходимо да се извърши регулиране на силата на звука на предаваните разговорни сигнали или силата на звънене на апартаментния домофон, това се извършва с помощта на съответните регулиращи потенциометри и превключватели.

4. Работа с домофонната система с клавиатура

Работата с домофонната система с клавиатура обхваща следните основни етапи:

                   Изберете номер ап.

                       Позвънете с #

Начално (изходно) състояние на системата. В това състояние информацията на дисплея е:

  • Набиране на номер на желания апартамент.
  • Позвънете на търсения абонат с натискане на бутон # от клавиатурата

*натискане на бутон # предизвиква звънене на домофонния апарат в търсения апартамент.

Ако след определено време никой не отговори, системата автоматично се връща в начално състояние.

Ако посетителят реши да прекрати позвъняването, трябва да натисне бутон * от клавиатурата.

                             Ап. 15

                          Разговор

Ако търсеният потребител вдигне слушалката на домофонния апарат, може да проведе двустранен разговор, като на дисплея ще се появи съобщение.

При желание търсеният потребител може да отвори входната врата на сградата с натискане на бутон от домофонни си апарат.

Изградената двустранна аудио връзка по всяко време може да се прекъсне чрез натискане на бутон * от клавиатурата на домофонното табло или чрез затваряне на домофонния апарат. И в двата случая входната врата на сградата не се отваря, а домофонната система се връща в изходно състояние.

Ако е набран несъществуващ номер на апартамент, на дисплея на таблото ще се изпише съобщение за грешка. След определено време системата автоматично ще се върне в изходно състояние.