За нас

„Балканбит" ООД е  официален представител на редица водещи фирми от целия свят. Ние предлагаме пасивни оптични елементи (пачкорди, пигтейли, адаптери, атенюатори, сплитери, оптични разпределители, муфи и др.), активни оптични компоненти (медиа конвертори, оптичен ербиев усилвател) и други оптични аксесоари. Всички оптични елементи се придружават от измерителни протоколи, декларация за съответсвие и произход, които гарантират високото качество на продуктите.
Освен оптични компоненти, фирма „Балканбит” ООД произвежда и предлага цялостни решения за изграждане на домофонни системи и системи за достъп. Фирмата разполага със консултативен и сервизен център за оказване на всестранна техническа помощ.
Издателство „Нови Знания” към фирма „Балканбит” ООД взима дейно участие в процеса на обучение на бъдещи специалисти. В него се издават техническа литература, учебници и учебни пособия за средно професионално и висше образование.
 

About us

“Balkanbit” Ltd. is an official representative of worldwide leading companies.
We suggest passive optic elements (patch cords, pigtails, adapters, attenuators, splitters, optical distribution frames – ODFs, fiber optic closures and etc.), active optic components (media converters, erbium-doped fiber amplifier – EDFA) and other optical accessories. All optical elements are accompanied by measurement protocols, declaration of conformity and origin to ensure high quality products.
Except fiber optic components, “Balkanbit” Ltd. manufactures and sells complete solutions for building door phone systems and access systems. The company offers advisory and service centre to provide comprehensive technical assistance.
Publishing house “Novi Znania” developed by “Balkanbit” Ltd. takes an active part in the training of future specialists. It issued technical literature, textbooks and learning tools for secondary vocational and higher education.

Copyright 2012, Balkanbit